Energetska obnova

Energetska učinkovitost u zgradama danas postaje apsolutni prioritet u Europskoj uniji, a tako i u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska donijela je dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u energetsku obnovu zgrada.

Pod pojmom „energetska obnova“ podrazumijeva se između ostaloga povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije te zamjena ili unaprjeđenje sustava grijanja. Također, u obnovu je moguće uključiti i mjere korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbu unutarnje rasvjete kao i implementaciju sustava za centralno upravljanje sustavom grijanja i hlađenja. Energetska obnova predstavlja najveći potencijal energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje.

20180524_101128Projekti energetske obnove vraćaju uložene investicije kroz uštede, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama. Energetski učinkovite zgrade pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva. Nedovoljna toplinska izolacija dovodi do povećanih toplinskih gubitaka zimi, hladnih obodnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom (vlagom) te pregrijavanja prostora ljeti.

Posljedice su oštećenja konstrukcije te neudobno i nezdravo stanovanje. Zagrijavanje takvih prostora zahtijeva veću količinu energije što dovodi do povećanja cijene korištenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja okoliša. Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a obnovom po načelima energetske učinkovitosti mogu se ostvariti uštede na režijama od 30 do 60 posto. U konačnici smanjenje potrošnje energije, posebno fosilnih goriva dovodi do smanjenja emisija ugljičnog dioksida što znači manje zagađenje okoliša, a time i bolju zaštitu zdravlja stanovništva.

BITNI POJMOVI:
GLAVNI PROJEKT
Trenutačni propisi reguliraju da svaka zgrada kada obnavlja vanjsku ovojnicu mora imati glavni projekt – Pravilnik o jednostavnim građevinama čL. 5 stavak 10.
– Glavni projekt u većini slučajeva propisuje toplinsku izolaciju jer mora zadovoljiti parametre Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.
Glavni Projekt se izrađuju u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju toga Zakona i posebnim propisima, te pravilima struke u pogledu pitanja koja nisu uređena tim Zakonom ili spomenutim propisima.
-Kod EU fondova Glavni projekt mora zadovoljiti Tehničke uvijete iz natječaja odnosno mora imati uštedu veću od 50%

ENERGETSKI CERTIFIKAT-
Energetski certifikat je svojevrsna osobna iskaznica građevine u kojoj se na pregledan način predočavaju energetska svojstva zgrade, stanje i učinkovitost energetskog sustava te kvaliteta i svojstva elemenata toplinske izolacije (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova i sl).U dokumentu je precizno izraženo koliko energije vaša nekretnina troši, koliko energije nepotrebno gubi te kojem energetskom razredu pripada.Izrađuje se u postupku energetskog pregleda koji obuhvaća prikupljanje i obradu podataka o stanju objekta, potrošnji energije i visini režija.Energetski certifikat sadrži i prijedlog mjera koje možete poduzeti da vam objekt uđe u viši energetski razred s procjenom uštede energije i vremenskim rokom u kojem će vam se te mjere isplatiti.

Čemu služi energetski certifikat?
Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasniku, budućem kupcu ili korisniku prostora o tome koliko energije troši zgrada i koliko bi trebala trošiti s obzirom na njenu namjenu i potencijalne mjere poboljšanje energetske bilance u zgradi.Sustav energetskog certificiranja uveden je na razini Europske unije kako bi se potaknula ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada. Nakon ulaska Hrvatske u EU energetski certifikat je postao obavezan dokument prije prodaje nekretnine što znači da ga je vlasnik po zakonu dužan predočiti kupcu prilikom prodaje.
Rok trajanja energetskog certifikata je deset godina od dana izdavanja.Obavezno se navodi u oglasu za prodaju nekretnine, a unosi se i u ugovor o kupoprodaji.

ETICS sustav

Prema hrvatskim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500, definicija ETICS-a je sljedeća:
“Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji iz tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje se od proizvođača kao potpuni sustav i sadržava minimalno sljedeće sustavu prilagođene komponente:
-mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje
-toplinsko-izolacijski materijal
-mort za armaturni sloj
-staklenu mrežicu
-završno-dekorativnu žbuku.
Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge.”
Kako bi se osigurala funkcionalnost, važna je savršena usklađenost komponenata sustava te stručno planiranje i izvedba.

Postoje više mogućnosti energetske obnove:
ENERGETSKA OBNOVA PUTEM EU FONDOVA
ENERGETSKA OBNOVA PUTEM PRIČUVE
ENERGETSKA OBNOVA PUTEM FONDA ZA ZAŠTIT

error: Content is protected !!